Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Postulaty po kongresie

I KONGRES POLSKIEGO PRZEKŁADOZNAWSTWA

 

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

jeszcze raz bardzo dziękujemy za liczny i aktywny udział w Pierwszym Kongresie Polskiego Przekładoznawstwa na Wydziale Polonistyki UJ. Jesteśmy pełne optymizmu co do rozwoju naszej dyscypliny i cieszymy się na dalszą wspólną pracę.

 

Przedstawiamy syntetyczne zestawienie najważniejszych kwestii dyskutowanych podczas całego Kongresu, a zwłaszcza w czasie zamykającego panelu plenarnego. Ma ono charakter informacyjny, a zarazem jest zaproszeniem do włączenia się w działania na rzecz naszego środowiska. Osoby, które chciałyby zgłosić akces do pracy nad realizacją zgłoszonych na Kongresie pomysłów i postulatów, prosimy o kontakt mailowy na kongresową skrzynkę mailową kongrespolskiegoprzekladoznawstwa@uj.edu.pl

W tytule prosimy wpisać: „Zgłaszam chęć współpracy”.

 

KWESTIE DO ROZWAŻENIA:

 

IDEA POWOŁANIA POLSKIEGO TOWARZYSTWA PRZEKŁADOZNAWCZEGO (PTP) – dobrowolnego, samorządnego, trwałego zrzeszenia polskich przekładoznawców, mającego na celu:

 • wspieranie rozwoju i promowanie realizowanych obecnie i planowanych przedsięwzięć przekładoznawczych w Polsce,
 • integrację środowiska polskich przekładoznawców,
 • upowszechnianie badań polskich przekładoznawców poprzez publikacje, organizację szkół letnich dla doktorantów, organizację konferencji tematycznych oraz kolejnych kongresów polskiego przekładoznawstwa,
 • wspieranie międzydyscyplinarnej i międzyinstytucjonalnej współpracy polskich przekładoznawców, zapewniającej podniesienie efektywności realizacji projektów badawczych, a tym samym ich międzynarodowej widoczności i konkurencyjności,
 • prowadzenie banku danych o polskich ośrodkach przekładoznawczych, bieżących inicjatywach przekładoznwczych,
 • prowadzenie „Biuletynu Polskiego Przekładoznawstwa”,
 • wspieranie inicjatyw na rzecz instytucjonalnego i administracyjnego uznania przekładoznawstwa za odrębną dyscyplinę lub innych form instytucjonalnego wsparcia dla integracji badań nad przekładem,
 • inicjowanie konkursów na wybitną monografię przekładoznawczą jako formy promowania dorobku naukowego polskich przekładoznawców,

 

Konieczne jest:

 • podjęcie środowiskowej dyskusji nad koncepcją Towarzystwa, jego zadaniami i zarysem programu działania,
 • zdefiniowanie prawnej formy mającego powstać Towarzystwa,
 • ukonstytuowanie się grupy roboczej, która będzie pracować nad powołaniem Towarzystwa, a także nad jego statutem i innymi dokumentami,
 • ukonstytuowanie się / powołanie zarządu i rady naukowej Towarzystwa, których zadanie będzie podejmowanie inicjatyw organizacyjnych i naukowych,
 • stworzenie programu działania Towarzystwa na najbliższe lata.  

 

„BIULETYN POLSKIEGO PRZEKŁADOZNAWSTWA” – konieczność utrzymania i wzmocnienia newslettera służącego wymianie najświeższych informacji o przedsięwzięciach podejmowanych przez instytuty, katedry czy centra przekładoznwcze w Polsce i dostarczającego zbiorczej informacji o pracach z zakresu teorii, historii i krytyki przekładu znajdujących się w toku opracowywania, w druku, a także złożonych w redakcjach. Podstawą do systematycznego opracowywania biuletynu byłyby informacje nadsyłane przez ośrodki naukowe w kraju oraz badaczy indywidualnych w kraju i za granicą.

 

Konieczne jest:

 • stworzenie pełnej listy ośrodków przekładoznawczych w Polsce (Centrów, Instytutów, Wydziałów, Katedr, Zakładów, Pracowni),
 • rozbudowanie i uaktualnianie listy mailingowej ośrodków przekładoznawczych w Polsce,
 • wyznaczenie w ośrodkach osób odpowiedzialnych za regularne nadsyłanie informacji na temat wydarzeń, publikacji, projektów naukowych, oferty edukacyjnej, ofert pracy, konkursów do biuletynu, przyjmujących na siebie odpowiedzialność za aktualizację danych dotyczących ośrodka,
 • powołanie międzyinstytucjonalnego zespołu redakcyjnego, którego zadaniem będzie rewizja nadesłanych informacji oraz wprowadzenie kolejnych przy wykorzystaniu dodatkowych źródeł informacji (m.in. zasobów instytutów badawczych, bibliotek wydziałowych i dziekanatów), czuwanie nad całościowym kształtem i spójnością „Biuletynu”.

 

SZKOŁA LETNIA DLA DOKTORANTÓW PRZEKŁADOZNAWSTWA

Intensywny tygodniowy kurs dla adeptów przekładoznawstwa – zwłaszcza doktorantów, ale być może także wybranych magistrantów. Celem szkoły byłoby kształcenie zwłaszcza w zakresie nowoczesnych metodologii przekładoznawczych i zapoznanie uczestników z kierunkami współczesnych badań przekładoznawczych na świecie. Dodatkowym celem byłaby wymiana doświadczeń między uczestnikami oraz integracja środowiska młodych badaczy zagadnień przekładu w Polsce.

 

Konieczne jest:

 • przedyskutowanie formatu szkoły,
 • ustalenie szczegółów pierwszej edycji: data, miejsce, sposób rekrutacji uczestników, zaproszeni goście, w tym zagraniczni, mentorzy, formaty zajęć,
 • ustalenie organizatorów i źródeł finansowania.

 

POSTULATY:

 • postulat opracowania autorskiego i/lub zbiorowego podręcznika akademickiego prezentującego w sposób syntetyczny (problemowy ?/ historyczny?) szkoły i kierunki metodologiczne w przekładoznawstwie – przy wyeksponowaniu polskiej refleksji przekładoznawczej,
 • postulat opracowania tezaurusa polskiej terminologii przekładoznawczej ze szczególnym uwzględnieniem pojęć przekładoznawstwa literackiego (stabilizacja/ zestawienie istniejących polskich ekwiwalentów przekładowych pojęć obcojęzycznych rozpoczęte przez Słownik polskiej terminologii przekładoznawczej, red. Ł. Bogucki, J. Dybiec-Gajer, M. Piotrowska, T. Tomaszkiewicz (2020),
 •  potrzeba opracowania, rewizji, upowszechnienia kanonu polskiego przekładoznawstwa – problem sylabusów i list lektur oraz komunikacji w tym zakresie między ośrodkami kształcącymi studentów w zakresie przekładoznawstwa,
 • postulat stworzenia pełnej bibliografii prac przekładoznawczych w Polsce,
 • postulat podejmowania badań zespołowych w celu zwiększenia efektywności, konkurencyjności, widoczności prac polskich przekładoznawców,
 • postulat utrzymania drukowanej wersji „Przekładańca”,
 • postulat częstszego cytowania prac polskich przekładoznawców w publikacjach,
 • postulat promowania i uwidocznienia nieanglosaskiej refleksji przekładoznawczej,
 • postulat utrzymania diagnostyczno-prognostycznego formatu Kongresu Przekładoznawczego,
 • postulat zaproszenia tłumaczy na kolejny kongres przekładoznawczy,
 • postulat publikacji księgi materiałów pokongresowych oraz reprezentacji kongresowych referatów, debat, projektów w przestrzeni publicznej/ sieciowej.

 

PROBLEMY:

 • problem efektywnego sposobu organizacji przekładoznawczych studiów doktoranckich,
 • problem organizacji egzaminów kierunkowych dla adeptów przekładoznawstwa w świetle obowiązującego podziału na dyscypliny,
 • problem podjęcia inicjatyw na rzecz instytucjonalnego i administracyjnego uznania przekładoznawstwa za odrębną dyscyplinę.